Древнегреческий словарь


Α  Β  Γ  Δ  Ε  Ζ  Η  Θ  Ι  Κ  Λ  Μ  Ν  Ξ  Ο  Π  Ρ  Σ  Τ  Υ  Φ  Χ  Ψ  Ω

Ρ / 1 2 3 4 5

Ρ


ῥ΄


ῥά
как раз, именно, ведь, же, -то

ῥᾶ


ῥαββί


ῥαββουνί...
учитель

ῥαβδεύομαι
ловить удочкой, удить

ῥαβδίζω
бить палкой, сечь

ῥαβδίον
палочка, жезл
железный штифт
отросток, шип

ῥαβδομαχία
бой на палках, фехтование

ῥαβδονομέω
быть судьей на состязании, решать спор

ῥαβδονόμος
жезлоносец, ликтор

ῥάβδος
палка, трость, розга
волшебный жезл, магическая палочка
удочка
птицеловная палка
жезл, посох
прут, нить
древко
световая полоса, пучок лучей
полоска
строка

ῥαβδουχέω
нести впереди ликторские пучки

ῥαβδουχία
несение ликторских пучков, должность ликтора
свита ликторов

ῥαβδοῦχος
жезлоносец
женщина из свиты Энанты

ῥαβδοφόρος
жезлоносец
ликтор

ῥάβδωσις
прокладывание желобков, каннелирование

ῥαβδωτός
полосатый
плетеный из прутьев

ῥᾶγα


ῥαγάς
щель, трещина

ῥαγδαῖον
быстрота, стремительность, напор, натиск

ῥαγδαῖος
стремительный, неукротимый
сильный, проливной

ῥάγδην
стремительно, порывисто, резко

ῥαγείς


ῥαγίζω
собирать виноградные гроздья

ῥαγολόγος
собирающий ягоды винограда

{*}ῥαδαλός


Ῥαδάμανθυς
Радамантий, Радамант

ῥᾳδιέστερος


ῥαδινός
тонкий, гибкий
стройный, изящный
нежный, томный, грустный

ῥάδιξ
ветвь, сук

ῥᾴδιος
легкий, нетрудный
легкомысленный, беспечный, беззаботный

ῥᾳδιουργέω
поступать необдуманно, быть легкомысленным
вести беззаботный образ жизни, быть нерадивым
поступать бесчестно

ῥᾳδιούργημα
легкомысленный поступок, нерадивость

ῥᾳδιουργία
легкомыслие, беззаботность, беспечность
бессовестность, бесчестность

ῥᾳδιουργός
бессовестный, бесчестный
нечистый, негодный
мошенник, негодяй, плут

ῥᾳδίως
легко, без труда
легкомысленно, необдуманно
беспечно, беззаботно
спокойно, невозмутимо

ῥᾰθάμιγξ
капля
пылинка, частица

ῥᾰθᾰπῡγίζω
давать пинка в зад

ῥᾳθῡμέω
быть беспечным, беззаботным, нерадивым, предаваться бездействию
предаваться покою, отдыхать

ῥᾳθῡμία
беспечность, беззаботность, нерадивость, равнодушие
отдохновение, развлечение, увеселение

ῥᾴθῡμος
беспечный, беззаботный, нерадивый, равнодушный
беззаботный, безопасный, легкий

ῥᾳθύμως
беззаботно, беспечно
равнодушно, с пренебрежением

ῥαιβόν
искривленность, кривоногость

ῥαιβός
искривленный, кривоногий

ῥαιβοσκελής
кривоногий

ῥαιβόκρᾱνος
с изогнутой головкой

ῥαΐζω
поправляться после болезни, выздоравливать

ῥαίνω
окроплять, обрызгивать
брызгать
разбрызгивать
осыпать, покрывать

ῥαιστήρ
молоток, молот

ῥάϊστος


ῥαίω
разбивать, ломать, сокрушать
насылать кораблекрушение, топить
гнуть, покорять, угнетать

ῥακά
пустой человек

ῥάκιον
лохмотья
лоскут, обрывок, клок

ῥᾰκιοσυρραπτάδης
сшивающий лоскутья, лоскутник

ῥᾰκόδῠτος
лоскутный, заплатанный, рваный

ῥᾰκόεις
изодранный, в лохмотьях
морщинистый, сморщенный

ῥᾰκόομαι
рваться в клочья, превращаться в лохмотья

ῥάκος
лохмотья, тряпье, лоскутья
складки, морщины
обрывок, обломок

ῥακτήριος
подталкивающий, подгоняющий
шумный, нестройный

ῥᾰκώδης
висящий лоскутьями, сморщенный

ῥάκωμα
лохмотья, отрепье, ветошь

Ῥαμβάκας
Рамбак

ῥάμμα
шов
нить

ῥάμνος


Ῥαμνοῦς
Рамнунт

Ῥαμνουσιάς
Рамнусиада, Немесида Рамнунтская

Ῥαμνούσιος
рамнунтский

ῥαμφή
кривой кинжал

ῥάμφος
кривой клюв

Ῥαμψίνιτος
Рампсинит

ῥανίς
капля

ῥαντήριος
обрызганный, обагренный

ῥαντίζω
обрызгивать, окроплять
очищать окроплением

ῥαντισμός
окропление

ῥάξ
ягода
виноградная ягода

ῥᾷον


ῥαπίζω
ударять, бить, колотить, сечь

ῥαπίς
розга, прут

ῥάπισμα
удар, пощечина

ῥαπτόν
шитый ковер

ῥαπτός
заплатанный, заштопанный
сшитый из лоскутьев, лоскутный

ῥάπτω
шить, сшивать
зашивать, вшивать
слагать, сочинять
затевать, замышлять, подстраивать

Ῥαρία
Рария, Рарий

ῥάσσατε


ῥάσσω
сталкивать, ввергать

ῥᾷστα


ῥᾷστος


ῥᾳστωνεύω
предаваться беспечности, быть беззаботным, бездеятельным

ῥᾳστώνη
легкость, нетрудность
легкий способ, удобное средство
расположение, любезность
снисхождение
облегчение, отдохновение, передышка
беззаботность, беспечность, нерадение
спокойствие, покой

ῥᾴτερος


ῥάτρα


ῥάττω


ῥαφάνη


ῥαφανιδόω
наказывать редькой, редиской, raphano podicem obturare

ῥαφανίς
редька, редиска

ῥάφανος
капуста

ῥαφεύς
зачинщик, вдохновитель

ῥαφή
шов
шитье, сшивание

ῥαφιδεύς
портной

ῥαφίς
игла
морская игла

ῥαχία
скалистый берег, каменистое взморье
прибрежный утес
прибой, бурун, морские валы
шум прибоя, шум, гам

ῥαχίζω
переламывать хребет, сокрушать, уничтожать

ῥάχις
хребет, спина
позвоночный столб, позвоночник
горный хребет, гребень

ῥαχίτης
позвоночный, спинной

ῥάχος
терновый кустарник, терн
терновая изгородь

ῥαψῳδέω
быть рапсодом
петь эпические поэмы
воспевать, прославлять
говорить по-заученному

ῥαψῳδία
чтение эпических поэм
эпическая поэма
рапсодия, раздел эпической поэмы, песнь

ῥαψῳδική
рапсодическое искусство, искусство чтения эпических поэм

ῥαψῳδικός
рапсодический, эпический

ῥαψῳδός
рапсод

ῥᾴων


Ῥέα
Рея

ῥέα


ῥέγκω
храпеть
храпеть, сопеть, фыркать

ῥέγος
крашеная ткань, покрывалонаши новости: