Древнегреческий словарь


Α  Β  Γ  Δ  Ε  Ζ  Η  Θ  Ι  Κ  Λ  Μ  Ν  Ξ  Ο  Π  Ρ  Σ  Τ  Υ  Φ  Χ  Ψ  Ω

Ζ / 1 2 3

ζ
дзета

ζά
очень, весьма, вполне

ζάβατος


Ζαγκλαῖος
житель города Занкла

Ζάγκλη
Занкла

ζάγκλον
серп

Ζαγρεύς
Загрей

Ζάγρος
Загр

ζαελεξάμην


ζαής
сильно дующий, порывистый, бурный

ζάθεος
целиком отданный божеству, божественный, священный

ζαθερής
жаркий, знойный, палящий

ζάκορος
служитель при храме, помощник жреца

ζάκοτος
разгневанный, раздраженный, сердитый

Ζακύνθιος
закинфский
житель Закинфа

Ζάκυνθος
Закинф

ζαλ-


Ζάλευκος
Залевк

ζάλη
морское волнение, шторм, буря
бурное течение
житейские бури, бедствия, невзгоды

Ζάλμοξις
Залмоксид

ζαμενέω
бесноваться, неистовствовать, выходить из себя

ζαμενής
гневный, грозный
злобный, враждебный
бурный, неистовый, необузданный, неукротимый

ζαμι-


Ζάμολξις


Ζάν


Ζᾶν...


Ζαπάτας
Запат

ζαπληθής
преисполненный, полный, вдохновленный
густой, окладистый

ζάπλουτος
страшно богатый, богатейший

ζάπυρος
огненный, пламенный

Ζάραξ
Зарак

Ζάρητρα
Заретры

Ζαρίασπα


Ζαρκαῖον


ζατεῦσα


ζάτοισα


ζατρεφής
упитанный, откормленный, тучный

ζάτω


Ζαύηκες


Ζάφηκες...
завеки

ζαφλεγής
пламенный, полный огня

ζάχολος
раздраженный, гневный

ζαχρειής


ζαχρεῖος
самый необходимый, немногочисленный
весьма нуждающийся

ζαχρηής
буйный, неистовый

ζάχρυσος
богатый золотом

ζάω
жить, быть в живых
жить, проводить жизнь
жить, получать пропитание, питаться
быть в разгаре
быть в силе, быть действительным

ζε
по направлению к, в

ζεγέριες
зегерии

ζειά
полба

ζείδωρος
дающий полбу, хлебородный
дарующий жизнь, жизнетворный

ζειρά
зейра, зира

Ζελέα


Ζέλεια
Зелея

Ζελείτης
житель Зелеи

ζέσις
кипение

ζέσσα


ζεστός
кипящий, горячий

ζευγάριον
жалкая запряжка, пара тщедушных волов

ζευγηλατέω
гнать пару запряженных волов, пахать

ζευγηλάτης
идущий за запряженным плугом, землепашец, пахарь

ζευγηλατρίς


ζευγίππης
ведущий бой с пароконной колесницы

ζευγίτης
сопряженный, идущий в одной запряжке
идущий в паре с другим, стоящий рядом в строю
зевгит, владелец парной запряжки волов

ζεῦγλα


ζεύγλη
яремный хомут
ярмо
рулевые ремни, деревянная поперечина

ζεῦγμα
иго, ярмо, путы
связь, соединение
перемычка, понтонный мост
заграждение из поставленных вплотную судов
зевгма

ζεύγνυμι
подводить к ярму, сопрягать ярмом, запрягать, впрягать
запрягать, закладывать
взнуздывать, седлать
соединять, сочетать
соединять оба берега, перекрывать мостом
перебрасывать, наводить
сколачивать, сооружать, строить
чинить
связывать, скреплять
связывать, сковывать

ζευγνύω


ζεῦγος
парная запряжка
запряженная парой повозка
запряжка
пара, два
чета
три, трое, небольшая группа, несколько

ζευγοτρόφος
держащий пару упряжных животных

ζευκτηρία


ζευκτήριον
ярмо

ζευκτήριος
служащий для соединения, связывающий

ζευκτός
запряженный
соединенный

Ζεύξιππος
Зевксипп

ζεῦξις
запрягание, способ запряжки
наводка моста, соединение мостом

Ζεῦξις
Зевксид

Ζεύς
Зевс

ζεφυρηΐς
западный

Ζεφυρία


ζεφυρίη
веяние зефира

ζεφυρικός
западный

ζεφύριοι
западные ветры

Ζεφύριοι


ζεφύριος
зефировый, дующий с запада, западный

ζέφυρος
зефир, западный, северо-западный ветер

Ζέφυρος
Зефир

ζέω
кипеть, закипать
бурлить, клокотать
волноваться, быть неспокойным
кишеть
возбуждать, волновать, разгорячать

ζῆ


ζῇ


ζῆθι


Ζῆθος
Зет, Зеф

ζηλαῖος
ревностный, ревнивый

ζηλεύω


ζηλήμων
завистливый, ревнивый

ζηλοδοτήρ
внушающий рвение, пробуждающий страсти

ζηλομανής
вызываемый бешеной ревностью

ζῆλος
рвение, усердие, соревнование
зависть, соперничество
ревность
предмет рвения, цель соревнования, счастье
выспренний стиль, цветистость

Ζῆλος
Зел, «Зависть»

ζηλοσύνη


ζηλοτυπέω
ревностно стремиться, страстно желать
смотреть с завистью, завидовать
ревновать

ζηλοτυπία
зависть
ревность

ζηλότυπος
завистливый, ревнивый

ζηλοτύπως
завистливо, ревниво

ζηλόω
соревноваться, усердно следовать, подражать
ревностно добиваться, страстно стремиться
относиться с восхищением, восхвалять, прославлять
смотреть с завистью, завидовать

ζήλωμα
соперничество, борьба
предмет стремлений, слава, счастье

ζήλωσις
стремление подражать

ζηλωτής
ревнитель, поклонник, ревностный последователь, приверженец, подражатель
зелот, ревностный последователь Моисеева закона

ζηλωτικός
ревностный, полный рвения, страстно стремящийся

ζηλωτός
достойный зависти, завидный
достойный восхищения, счастливый

Ζήλωτος
Зелот

{*}ζῆμι


ζημία
ущерб, урон, вред, убыток
денежное взыскание, пеня, штраф
кара, наказание

ζημιόω
причинять убыток, наносить ущерб
взимать пеню, карать штрафом
наказывать, карать

ζημιώδης
приносящий вред, наносящий ущерб

ζημίωμα
наказание, кара
право налагать карынаши новости: