Α  Β  Γ  Δ  Ε  Ζ  Η  Θ  Ι  Κ  Λ  Μ  Ν  Ξ  Ο  Π  Ρ  Σ  Τ  Υ  Φ  Χ  Ψ  Ω
Древнегреческо-русский / Русско-древнегреческий онлайн словарь. около 60000 слов.публикации:

Новое в библиотеке

Στοιχεῖα. Ευκλείδης («Начала» Евклида)

Φλαυίου Ἰωσήπου ἱστορία Ἰουδαϊκοῦ πολέμου πρὸς Ῥωμαίους (Иосиф Флавий. Иудейская война)

Φλαυίου Ἰωσήπου ἱστοριῶν τῆς Ἰουδαικῆς ἀρχαιολογίας (Иосиф Флавий. Иудейские древности.)


«Εἰ μὴ Ἀλέξανδρος ἤμην, Διογένης ἂν ἤμην».
–Ἀλέξανδρος Γ' ὁ Μέγας

подробнее

εἰ - если, если бы
Ἀλέξανδρος - Александр
μή - не
Διογένης - Диоген
ἄν - бы
ἤμην: 1л. ед.ч. имперф. изъявит. мед. от εἰμί - быть


«Если бы я не был Александром, я стал бы Диогеном».
–Александр Македонский


«ὅτι ἐὰν ᾖ ἐξ ἀνθρώπων ἡ βουλὴ αὕτη ἢ τὸ ἔργον τοῦτο, καταλυθήσεται· εἰ δὲ ἐκ Θεοῦ ἐστιν, οὐ δύνασθε καταλῦσαι αὐτό».
–Πράξεις Αποστόλων, ε':38-39

словарь

ἐάν - если; ли
ἀνθρώπων: ἄνθρωπος - человек
βουλή - решение, замысел
αὕτη f. :οὗτος - этот
ἔργον - дело
τοῦτο n. :οὗτος - этот
καταλυθήσεται: καταλύω - разрушать; упразднять
εἰ - если
ἐκ - из, от
δέ - а, же
ἐστιν: εἰμί - быть
οὐ - не
δύνασθε: δύναμαι - мочь, быть в состоянии
καταλῦσαι: καταλύω - разрушать; упразднять


«ибо если это предприятие и это дело - от человеков, то оно разрушится, а если от Бога, то вы не можете разрушить его».
–Деян. 5:38-39
архив публикацийслучайные словарные статьи:

εὐχερῶς
εὐ-χερῶς
; 1) легко, спокойно
ex. (φέρειν τι Plat., Dem.) μάλα εὐ. ἐξέπιε Plat. ( Сократ ) спокойно выпил (чашу с ядом)
; 2) легко, с готовностью
ex. εὐ. ἔχειν πρός τι Arst. — охотно предаваться чему-л.
; 3) легкомысленно
ex. (λέγειν τι Plat., Arst., Plut.; λύειν τοὺς νόμους Arst.)

διαδιδράσκω
δια-διδράσκω
ион. διαδιδρήσκω ( ион. fut. διαδρήσομαι) разбегаться, убегать
ex. (νεανίαι διαδεδρακότες Arph.; ἐκ τοῦ στρατοπέδου Plut.)
δ. τινά Her. — убегать от кого-л.

μικραδικητής
μῑκρ-ᾰδῐκητής
-ου
совершающий мелкие несправедливости
ex. (οὐ μ. , ἀλλὰ μεγαλάδικος Arst.)

μελαγχολάω
μελαγ-χολάω
страдать разлитием черной желчи, т.е. находиться в состоянии безумия, быть безумным Plat., Arph., Dem., Plut.

βλάβεν
тж. ἔβλαβεν эп. 3 л. pl. aor. 2 к βλάπτω

πάγκαρπος
πάγ-καρπος adj=2 2
; 1) изобилующий всякими плодами (χθών Pind.);
; 2) сплошь покрытый плодами (δάφνη Soph.);
; 3) состоящий из всяких плодов (θύματα Soph.) :
π
. γονή Plat. урожай всевозможных плодов;
; 4) словно состоящий из всевозможных плодов (ἀοιδή Anth.).

δαφνώδης
δαφν-ώδης
2
поросший лавровыми деревьями
ex. (γύαλα Eur.)

αα
ββ
γγ
δδ
εε
ζζ
ηη
θθ
ιι
κκ
λλ
μμ
νν
ξξ
οο
ππ
ρρ
ςς
σσ
ττ
υυ
φφ
χχ
ψψ
ωω
clear


наши новости:
    Яндекс.Метрика
    древнегреческий словарь 2007-2011 ©LingvoKit