Α  Β  Γ  Δ  Ε  Ζ  Η  Θ  Ι  Κ  Λ  Μ  Ν  Ξ  Ο  Π  Ρ  Σ  Τ  Υ  Φ  Χ  Ψ  Ω
Древнегреческо-русский / Русско-древнегреческий онлайн словарь. около 60000 слов.
публикации:

Новое в библиотеке

Στοιχεῖα. Ευκλείδης («Начала» Евклида)

Φλαυίου Ἰωσήπου ἱστορία Ἰουδαϊκοῦ πολέμου πρὸς Ῥωμαίους (Иосиф Флавий. Иудейская война)

Φλαυίου Ἰωσήπου ἱστοριῶν τῆς Ἰουδαικῆς ἀρχαιολογίας (Иосиф Флавий. Иудейские древности.)


«Εἰ μὴ Ἀλέξανδρος ἤμην, Διογένης ἂν ἤμην».
–Ἀλέξανδρος Γ' ὁ Μέγας

подробнее

εἰ - если, если бы
Ἀλέξανδρος - Александр
μή - не
Διογένης - Диоген
ἄν - бы
ἤμην: 1л. ед.ч. имперф. изъявит. мед. от εἰμί - быть


«Если бы я не был Александром, я стал бы Диогеном».
–Александр Македонский


«ὅτι ἐὰν ᾖ ἐξ ἀνθρώπων ἡ βουλὴ αὕτη ἢ τὸ ἔργον τοῦτο, καταλυθήσεται· εἰ δὲ ἐκ Θεοῦ ἐστιν, οὐ δύνασθε καταλῦσαι αὐτό».
–Πράξεις Αποστόλων, ε':38-39

словарь

ἐάν - если; ли
ἀνθρώπων: ἄνθρωπος - человек
βουλή - решение, замысел
αὕτη f. :οὗτος - этот
ἔργον - дело
τοῦτο n. :οὗτος - этот
καταλυθήσεται: καταλύω - разрушать; упразднять
εἰ - если
ἐκ - из, от
δέ - а, же
ἐστιν: εἰμί - быть
οὐ - не
δύνασθε: δύναμαι - мочь, быть в состоянии
καταλῦσαι: καταλύω - разрушать; упразднять


«ибо если это предприятие и это дело - от человеков, то оно разрушится, а если от Бога, то вы не можете разрушить его».
–Деян. 5:38-39
архив публикацийслучайные словарные статьи:

ἀκράτιστος
2
(ᾱτ)
позавтракавший
ex. . ἐπὴ ξηροῖσι Theocr. — позавтракавший всухую, т.е. оставшийся без завтрака

ψωμοκόλαξ
ψωμο-κόλαξ
лизоблюд, прихлебатель Arph.

ἐχέμεν
эп. (= ἔχειν) inf. к ἔχω

Εἰδοθέα
эп. Εἰδοθέη Идофея или Идотея ( дочь Протея, морское божество ) Hom., Anth.

ἐπισταθμεύω
ἐπι-σταθμεύω
; 1) быть размещенным на постой, быть расквартированным, размещаться
ex. (τινί Plut.)
; 2) pass. быть отведенным для постоя
ex. (οἰκίαι ἐπισταθμευόμεναι Plut.)
; 3) перен. занимать, наполнять, утомлять
ex. (τὰ ὦτα διαλέξεσιν σοφιστικαῖς Plut.)

ἐπιστολικός
3
составленный в форме писем, написанный в эпистолярном стиле
ex. (ἀποδείξεις Arst.; βιβλία Diog.L.)

δυσθυμία
δυσ-θῡμία
уныние, подавленность, печаль Soph., Eur., Plat.; pl. Eur., Arst.

αα
ββ
γγ
δδ
εε
ζζ
ηη
θθ
ιι
κκ
λλ
μμ
νν
ξξ
οο
ππ
ρρ
ςς
σσ
ττ
υυ
φφ
χχ
ψψ
ωω
clear


наши новости:

        древнегреческий словарь 2007-2011 ©LingvoKit