Древнегреческий словарь


Α  Β  Γ  Δ  Ε  Ζ  Η  Θ  Ι  Κ  Λ  Μ  Ν  Ξ  Ο  Π  Ρ  Σ  Τ  Υ  Φ  Χ  Ψ  Ω

Ν / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ν
ню

ν-


νᾶας


ναβαισατρεύ
так точно

Ναβαταῖοι
набатеи

Νάβις
Набид

νάβλα
набла

ναετήρ


ναέτης
житель, обитатель

Ναζαρέτ
Назарет

Ναζαρηνός


Ναζωραῖος...
житель Назарета

Ναθώς
Натос

ναΐ


ναί
да, конечно, поистине
да

Ναϊακός
излюбленный наядами

Ναϊάς
наяда

ναΐδιον
маленький храм

ναίεσκον


ναιετάω
жить, проживать, обитать
населять
быть населенным, быть обитаемым
быть расположенным, находиться

ναιέτης


ναίκι


ναῖον


νάϊος


Ναΐς


ναίχι
да-да, да, конечно, еще бы

ναίω
жить, проживать, обитать
населять
поселять, селить, селиться
быть расположенным, находиться
воздвигать, строить

νάκη


νάκος
шкура, руно

νακτός
плотно убитый, утоптанный

νᾶμα
источник, ключ
струя, поток
влага, вода

ναματιαῖος
проточный, текучий

ναματώδης
богатый источниками

ναμέρτεια


νᾶν


νάννος
карликовый, маленький

ναννοφυής
карликовый, чрезвычайно маленького роста

ναν(ν)ώδης
похожий на карлика, карликовый

νανο-


Νάξιος
наксосский
житель Наксоса, наксосец

ναξιουργής
изготовленный в Наксосе, наксосской работы

Νάξος
Наксос

ναοποιός
строитель храма

ναοπόλος
обитающий при храме, храмовой
хранитель храма

ναός
жилище, храм
святилище храма
ящик в виде храма для изображений богов

ναοφύλαξ
хранитель храма
кормчий корабля

ναπαῖος
изобилующий лесными долинами, покрытый лесистыми ущельями

Νάπαρις
Напарис

νάπη
лесистая долина, лесистое ущелье, поросший лесом

νάπος


νᾶπυ
горчица

νάρδινος
приготовленный из нарда

ναρδολιπής
умащенный нардом

νάρδος
нард
нардовое масло

Ναρθάκιον
Нартакий

ναρθήκινος
сделанный из нартека

ναρθηκοπλήρωτος
заполняющий ствол нартека

ναρθηκοφόρος
носитель нартекового жезла, нартеконосец

νάρθηξ
нартек, ферула
нартековый жезл
нартековый прут, палка, дубинка
ларчик, шкатулка

νάρκα


ναρκάω
цепенеть, коченеть

νάρκη
оцепенение, онемение, паралич
гнюс, электрический скат

νάρκισσος
нарцисс

Νάρκισσος
Наркисс

ναρκώδης
похожий на оцепенение, подобный онемению
сопровождающийся онемением, параличом

ναρός
текучий

νας


Νασαμῶνες
насамоны

Νασαμωνίς
насамонская

νάσθην


νασῖτις


νασιώτας


νασιῶτις


νασμός
струя, поток

νᾶσος


Νᾶσος


νᾶσσα


νάσσα


νάσσω
плотно убивать, утаптывать
набивать, стлать

ναστόν


ναστός
жертвенный пирог

νάττω


νάτωρ
плавучий, текущий

ναυαγέω
терпеть кораблекрушение
терпеть крушение, неудачу

ναυαγία
кораблекрушение

ναυάγιον
остатки разбитого корабля, обломок от кораблекрушения
обломок
крушение, гибель

ναυαγός
потерпевший кораблекрушение
вызывающий кораблекрушение, губящий корабли

ναυαρχέω
быть навархом, командовать флотом

ναυαρχία
должность наварха, командование флотом
срок командования флотом
морское превосходство, господство на море

ναυαρχίς
судно командующего флотом, корабль наварха

ναύαρχος
наварх, командующий флотом
командир корабля

ναυβάτης
плывущий на корабле, движущийся по морю
морской путешественник, мореплаватель, мореход

ναύδετον
корабельный канат

ναυηγ-


Ναυκλείδης
Навклид

ναυκληρέω
быть судовладельцем, сдавать судно в наем
править, управлять
отдавать в наем

ναυκληρία
судовладение, судоходство
морское путешествие
снаряженный корабль

ναυκληρικά
мореходство

ναυκληρικός
судовладельческий, обычный у моряков, свойственный мореходам
мореплаватель, мореход

ναυκλήριον
зафрахтованное судно, торговый корабль
суда, стоянка кораблей

ναύκληρος
судовладелец, собственник наемного корабля
кормчий, руководитель
управляющий, направляющий, ведущий

ναυκραρία
навкрария

ναύκραρος
навкрар, руководитель навкрарии

ναυκρατέω
одерживать победу на море, иметь перевес в военно-морских силах

ναυκράτης
имеющий превосходство во флоте

Ναύκρατις
Навкратия

Ναυκρατιτικός
навкратийский

Ναυκραττης
житель Навкратии

ναυκράτωρ
господствующий на море, имеющий перевес во флоте
судовладелец

ναῦλον
стоимость морской перевозки
судовой груз, кладь

ναῦλος


ναύλοχα
гавань, пристань

ναυλοχέω
стоять на якоре, находиться на стоянке
наблюдать, выслеживать из засады

ναυλόχιον
место стоянки, рейд

ναύλοχος
пригодный для стоянки кораблей

ναυλόω
сдавать корабль для перевозки грузов, отдавать судно внаем, фрахтовать, нанимать

ναυμαχέω
сражаться на море, вести морской бой
сражаться, бороться

Случайная выборка слов

αποδημια, Μελπομενη, κυβευτης, Σεσωστρις, πρωσας, °συμπιτνω, Ζαγκλη, επῳζω, ποθεν, παρκλινουσι, θερμηγορεω, προσθακεω, ατημελως, επιτεχναομαι, ασφακτος, ενηεν, φιλογαθης, παρεγκελευομαι, χναυω, χειμεριος, Οινοπιων, αφρουρητος, κριοβολος, Ιωαννης, σχοινιτις, ῃσι, προεγειρω, ιστοβοευς, προσαιτησις, λιθιαω, αιτιολογια, ποτισταζω, τερᾳζω, οψεσθαι, αντικνημιαζω, αριζηλωτος, μεγαλαυχια, αχρηματος, εξαγνυμι, ιωκη, μετωποσκοπος, υψι, προσυβριζω, εξοζω, κεκλασμενος, ημφιγνοουν, διαντος, οπλον, εξοικησις, φαλης, προσφυγος, υφορμιζομαι, σοβαρως, Υπατια, πολυγωνος, τᾳ, τηλεφιλον, χαλιναγωγεω, τετραμοιρια, δυσκαθεκτος, ωρυθμος, ανεμωνα, απλοος, κλαδι, δακτυληθρα, ταργυριον, επηλυγαζομαι, μελιπαις, βαρδιστος, απωσις, Πολυμνια, κεραυνοβροντης, περισσοφρων, χοροκιθαριστης, κακοηθιη, αντιλογιζομαι, απορφανιζομαι


наши новости: