Древнегреческий словарь


Α  Β  Γ  Δ  Ε  Ζ  Η  Θ  Ι  Κ  Λ  Μ  Ν  Ξ  Ο  Π  Ρ  Σ  Τ  Υ  Φ  Χ  Ψ  Ω

Θ / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Θ
тета

θ΄


θαάσσω


θάγω


θαεῖτο


θαέομαι


θάημα


θαητός


θαιρός
дверной крюк, дверной шип
ось повозки

Θαΐς
Таида

θακεύω
сидеть на корточках, испражняться

θακέω
сидеть, восседать
сидеть на корточках, припадать к алтарю
сидеть, пребывать, находиться

θάκημα
моление у алтаря
седалище, престол
местопребывание, обиталище

{*}θάκησις
место для сидения

θᾶκος
место для сидения
престол, трон
местонахождение, жилище
заседание, совещание, совет

Θαλάμαι
Таламы

θαλάμαξ
гребец нижнего ряда

θαλάμευμα
обитель, обиталище, жилище

θαλάμη
логовище, нора
пещера
ущелья
место погребения, могила
полость, желудочек
поры
ячейки
комната, помещение

θαλαμηγός
барка с внутренними помещениями, гондола с каютами

θαλαμήϊος
применяемый для изготовления θάλαμος, строительный, строевой
свадебный, брачный

θαλαμηπόλος
горничная, служанка
жрица Кибелы
супруг
страж женских покоев, евнух
жрец Кибелы

θαλαμία
весло гребца нижнего ряда, самое короткое

θαλαμιά
бортовой люк, уключина

θαλάμιος


θαλαμιός...


θάλαμόνδε
в горницу, в спальню

θαλαμοποιός
готовящий брачный покой

θάλαμος
комната, покой
брачный покой
опочивальня, спальня
кладовая
дом, здание
жилище, местопребывание
святилище

θάλασσα
море
море, бездна, множество
морская вода
колодец морской воды

θαλασσαῖος
морской

θαλασσεύω
находиться в море, быть в плавании
находиться под водой

θαλασσίδιος


θαλάσσιος
морской
приученный к морю, опытный в мореплавании
находящийся в море
живущий в море, морской
подобный морю, цвета морской воды
окрашенный в морской пурпур

θαλασσίτης
сохраняемый в морской воде

θαλασσοειδής
цвета морской воды

θαλασσοκοπέω
бить море, толочь воду в ступе

θαλασσοκρατέω
господствовать на море

θαλασσοκράτωρ
имеющий господство на море

θαλασσονόμος
живущий в море, морской

θαλασσόπλαγκτος
блуждающий по морю
несомый морскими волнами

θαλασσόπληκτος
ударяемый морскими волнами, о который плещется море

θαλασσοπόρος
переплывающий море

{*}θαλασσουργέω
заниматься морским делом

θαλασσουργός
труженик моря, мореплаватель, рыболов

θαλασσόω
покрывать морской водой, затоплять, превращать в море
пропускать воду, давать течь
плавать по морю

θαλαττ-


θάλεα
жизнерадостность, веселье

θαλέθω
распускаться, расцветать, зеленеть
достигать цветущего возраста
добреть, жиреть, тучнеть
производить, рождать

θάλεια
разросшаяся, пышная, цветущая
обильная, богатая
пир, пиршество

Θάλεια
Талея, Талия

θαλειάζω


θαλειάζω...
справлять пир, пировать

θαλείη


θαλερός
юный, цветущий, полный сил
совершаемый в юном возрасте, во цвете лет, ранний
крепкий, мощный
сильный, ясный
пышный, роскошный
покрывающий толстым слоем, обильный
обильный, безудержный
крепкий, глубокий, освежающий
небурный, нерезкий, без порывов

θαλερῶπις
ясноокая, с юным ликом

{*}θαλερῶς
обильно

θαλέω


Θαλῆς


Θάλης...
Фалес

Θαλήτας
Фалет

θαλία
изобилие, довольство, роскошь
пир, празднество

Θαλία
Талия

θαλιάζω


θαλίη


Θαλίη


θαλλός
отпрыск, побег, молодая ветка
ветви, хворост, листва
масличная ветвь

θαλλοφόρος
таллофор, носящий масличную ветвь

θάλλω
распускаться, разрастаться, расцветать, цвести, быть в цвету
быть изобильным, быть роскошным, пышным
процветать, быть в расцвете, наслаждаться счастьем
крепнуть, усиливаться, быть в разгаре
производить, рождать

θάλος
отпрыск, потомок

θαλπιάω
быть согретым, ощущать тепло

Θάλπιος
Тальпий

θαλπιόων


θαλπνός
теплый, согревающий

θάλπος
тепло, теплота, жар, летний зной
жар, огонь, пыл
ожог, жгучая боль

θαλπτήριος
согревающий, греющий

θάλπω
нагревать, разогревать
греть, жечь, обжигать
сушить
воспламенять, разжигать
греть, лелеять
греться
пламенеть, быть страстным
обманывать, надувать

θαλπωρή
тепло, утешение, утеха, отрада

θαλυκρός
пламенный, жгучий

Θαλύσια
Талисии

Θαλυσιάδης
Талисиад, сын Талисия

θαλυσιάς
связанный с Талисиями, талисийский

θάλψις
нагревание, тепло, ожог

θαμά
плотной массой, густо
часто

θαμάκις


Θαμαναῖοι
таманеи

θαμβαίνω
удивляться, поражаться, с изумлением созерцать

θαμβέω
поражаться, изумляться, быть потрясенным
дивиться, удивляться, с изумлением смотреть, удивленно разглядывать
наводить страх, поражать ужасом

θάμβος
изумление
страх, потрясение, ужас

θαμβόω


θαμέες


{*}θαμειός
частый, многочисленный

θαμίζω
часто приходить, бывать
иметь обыкновение, часто иметь случай

Θαμιμασάδας
Тамимасад

θαμινά
часто

Θαμνήρια
Тамнерии

θάμνος
куст, кустарник
деревцо

θαμνοφάγος
питающийся листьями и ветками кустарников

Θαμοῦς
Тамус

Θαμύρας


Θάμυρις
Тамирий

θανάσιμος
смертный, сулящий смерть
смертельный, губительный, убийственный
ядовитый
причинивший смерть
смертоносный
вызванный смертью, проникнутый скорбью об умершем
близкий к смерти, умирающий
умерший, мертвый

θαναταφόρος


θανατάω
желать смерти, томиться по смерти

θανατηφορία
причинение смерти

θανατηφόρος
таящий в себе смерть, смертоносный
губительный, смертный
кровопролитный
причиняющий смерть
смертный, подверженный смерти
внушенный скорбью об умершем, траурный

θανατιάω


θανατικός
угрожающий смертной казнью

θανατόεις
смертельный, причиняющий смерть
смертный, роковой

θάνατόνδε
на смерть, к смерти

θάνατος
смерть
умерщвление, убийство
смертный приговор, казнь
мертвец, труп

Θάνατος
Танатос

θανατούσια
празднество в честь мертвых

θανατοφόρος


θανατόω
убивать, умерщвлять
умерщвлять, подавлять
был приговорен к смерти, как оказавший неповиновение
предавать смерти, казнить

θανατώδης
несущий смерть, губительный

θανάτωσις
предание смерти, казнь
осуждение на смерть, смертный приговор

Случайная выборка слов

Αχαικος, Κορινθικος, βαπτω, αγηραντος, εντελως, ιππομανες, °συνασπιστης, ειω, ανυποθετος, αγχιστον, αντλον, εναπολειψις, εγχελειον, τερατοομαι, υπεξ, περιολισθαινω, μελλεπταρμος, περιχριω, παμμεδεων, τρικοτυλος, Τριβαλλικος, οτρυνω, εριστικη, υποσιδηρος, οδμα, καταθραυω, ορειτρεφης, παρδειν, ατειρες, υπεξαναδυομαι, Διιπολια, συνεμβιβαζω, θρασυμαχος, ευσεβως, αιγυπτιαζω, °συνοπαδός, μελανοπτερυξ, παρενδυομαι, εξιπταμαι, ορθοστατος, ωρεσιδουπος, προακουω, εννεαλινος, ταναυπους, κατανασκυλλω, ευθυτομος, Σαρδιες, περισυρω, πενταθλον, λευκολοφον, Ασκληπιεια, κακοτροπια, ελκυσταζω, ξυγχεω, διαμειβω, απνευστος, Λαδων, εμβεβαως, εξαυαινω, λελημμαι, φιλοπρωτον, αλκι, καυματωδης, πολιτογραφεω, οικεομενη, σφηκια, καταδημα, πιθου, ευνοος, υπερπαφλαζω, επαναφυσαω, πελεκκον, Σηστιος, ανομαλιζω, σπονδοφορος, Τρῳα, πεντεπικαιδεκατος


наши новости: